Tối ưu hóa Marketing Strategy bằng cách đặt mục tiêu tài chính và phi tài chính

Tối ưu hóa Marketing Strategy bằng cách đặt mục tiêu tài chính và phi tài chính

Mục tiêu là yếu tố quan trọng hàng đầu trong bất kỳ chiến lược tiếp thị nào. Mục tiêu giúp doanh nghiệp định hướng các hoạt động tiếp thị của mình và đo lường hiệu quả của các hoạt động đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại mục tiêu tiếp thị chính: mục tiêu tài chính và mục tiêu phi tài chính.

Mục tiêu tài chính trong Marketing Strategy

Mục tiêu tài chính là những mục tiêu đo lường bằng tiền. Các mục tiêu tài chính phổ biến bao gồm:

 • Doanh số bán hàng
 • Lợi nhuận
 • Thị phần
 • Chi phí
 • Tỷ suất lợi nhuận

Mục tiêu tài chính giúp doanh nghiệp xác định mức doanh thu, lợi nhuận hoặc thị phần mà họ muốn đạt được. Các mục tiêu này thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị.

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu doanh số bán hàng là tăng 10% trong năm tới. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần phát triển các chiến lược tiếp thị nhằm thu hút thêm khách hàng và tăng doanh số bán hàng cho mỗi khách hàng.

Mục tiêu phi tài chính trong Marketing Strategy

Mục tiêu phi tài chính là những mục tiêu không thể đo lường bằng tiền. Các mục tiêu phi tài chính phổ biến bao gồm:

 • Nhận thức về thương hiệu
 • Lòng trung thành của khách hàng
 • Ý định mua hàng
 • Trải nghiệm khách hàng

Mục tiêu phi tài chính giúp doanh nghiệp đo lường các kết quả không thể đo lường bằng tiền. Các mục tiêu này thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị về mặt cảm nhận của khách hàng.

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu nhận thức về thương hiệu là 80% người tiêu dùng biết đến thương hiệu. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần phát triển các chiến lược tiếp thị nhằm tăng độ phủ sóng của thương hiệu và thu hút sự chú ý của khách hàng.

 

Lợi ích của việc đặt mục tiêu tài chính và phi tài chính

Việc đặt cả mục tiêu tài chính và phi tài chính mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giúp doanh nghiệp định hướng các hoạt động tiếp thị của mình
 • Đo lường hiệu quả của chiến lược tiếp thị
 • Tạo động lực cho nhân viên
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Lưu ý khi đặt mục tiêu

Khi đặt mục tiêu tiếp thị, doanh nghiệp cần lưu ý những điều sau:

 • Mục tiêu phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp với thời gian và liên quan đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Mục tiêu phải có sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong doanh nghiệp.
 • Mục tiêu cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế.

Tóm lại, việc đặt mục tiêu tài chính và phi tài chính là một bước quan trọng trong quá trình xây dựng chiến lược tiếp thị. Các mục tiêu này giúp doanh nghiệp định hướng các hoạt động tiếp thị của mình và đo lường hiệu quả của các hoạt động đó.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 26 Nov 2023