Target công chúng mục tiêu và làm Sampling

Target công chúng mục tiêu và làm Sampling

Công chúng mục tiêu (Target Population) và Sampling

Nghiên cứu khảo sát là một trong những công cụ quan trọng nhất mà các nhà nghiên cứu thị trường sử dụng. Khi thực hiện nghiên cứu khảo sát, bước đầu tiên là xác định công chúng mục tiêu. Công chúng mục tiêu là nhóm người cụ thể mà bạn muốn thu thập thông tin từ họ. Ví dụ, bạn đang cố gắng xác định phản ứng của người tiêu dùng đối với một chiến dịch quảng cáo cụ thể để ra mắt một sản phẩm mới. Giả sử sản phẩm là một mẫu xe hơi. Công chúng mục tiêu của bạn có thể bao gồm tất cả người mua xe tiềm năng, hoặc nếu chiếc xe của bạn dành cho một phân khúc khách hàng cụ thể, giả sử nó dành cho những người tiêu dùng cao cấp, thì dân số mục tiêu của bạn có thể bao gồm tất cả khách hàng có thu nhập vượt quá một mức nhất định.

Xác định phạm vi Công chúng mục tiêu

Khi xác định Công chúng mục tiêu, điều quan trọng là phải hiểu rõ phạm vi của nó. Công chúng mục tiêu có thể rộng hoặc hẹp. Công chúng mục tiêu rộng bao gồm nhiều người hơn và có thể đại diện cho toàn bộ thị trường. Công chúng mục tiêu hẹp bao gồm ít người hơn và có thể đại diện cho một phân khúc thị trường cụ thể.

Ưu điểm và nhược điểm của công chúng mục tiêu rộng và hẹp

Công chúng mục tiêu rộng có ưu điểm là dễ tiếp cận hơn và có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về toàn bộ thị trường. Tuy nhiên, công chúng mục tiêu rộng cũng có thể tốn kém hơn để nghiên cứu và có thể khó khăn hơn để thu thập thông tin chi tiết về các phân khúc thị trường cụ thể.

Công chúng mục tiêu hẹp có ưu điểm là có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về các phân khúc thị trường cụ thể. Tuy nhiên, công chúng mục tiêu hẹp cũng có thể khó tiếp cận hơn và có thể không đại diện cho toàn bộ thị trường.

Sampling

Sau khi xác định dân số mục tiêu, bước tiếp theo là lấy mẫu. Lấy mẫu là quá trình lựa chọn một nhóm nhỏ người từ dân số mục tiêu để nghiên cứu. Mẫu nên được lựa chọn ngẫu nhiên để đảm bảo rằng nó đại diện cho toàn bộ dân số mục tiêu.

Các phương pháp lấy mẫu phổ biến

Có một số phương pháp lấy mẫu phổ biến, bao gồm:

  1. Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản: Mỗi người trong dân số mục tiêu có cơ hội ngang nhau được chọn vào mẫu.
  2. Lấy mẫu tầng: Dân số mục tiêu được chia thành các tầng hoặc nhóm và sau đó mẫu được lấy từ mỗi tầng.
  3. Lấy mẫu cụm: Dân số mục tiêu được chia thành các cụm hoặc nhóm và sau đó cụm mẫu được chọn để nghiên cứu.

Kích thước mẫu

Kích thước mẫu là số lượng người được chọn vào mẫu. Kích thước mẫu phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

  1. Độ chính xác mong muốn của nghiên cứu: Độ chính xác cao hơn đòi hỏi mẫu lớn hơn.
  2. Mức độ tin cậy mong muốn của nghiên cứu: Mức tin cậy cao hơn đòi hỏi mẫu lớn hơn.
  3. Tính đồng nhất của dân số mục tiêu: Dân số mục tiêu càng đồng nhất, mẫu càng nhỏ hơn.

Kết luận

Xác định dân số mục tiêu và lấy mẫu là hai bước quan trọng trong nghiên cứu khảo sát. Bằng cách xác định dân số mục tiêu chính xác và lấy mẫu ngẫu nhiên, các nhà nghiên cứu thị trường có thể thu thập thông tin có giá trị từ một nhóm nhỏ người để đại diện cho toàn bộ thị trường.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 24 Nov 2023