Các loại thử nghiệm trong Marketing Research

Các loại thử nghiệm trong Marketing Research

Thử nghiệm là một phương pháp nghiên cứu khoa học trong đó các nhà nghiên cứu thao túng một hoặc nhiều biến số và quan sát tác động của sự thao túng đó đối với các biến số phụ thuộc. Thử nghiệm được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết và xác định các mối quan hệ nhân quả giữa các biến số.

Các loại thử nghiệm chính

Có hai loại thử nghiệm chính:

  1. Thử nghiệm thực nghiệm: Thử nghiệm thực nghiệm là loại thử nghiệm được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát, nơi các nhà nghiên cứu có thể thao túng các biến số độc lập và đo lường tác động của chúng đối với các biến số phụ thuộc. Loại thử nghiệm này thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học cơ bản. 
  2. Thử nghiệm phi thực nghiệm: Thử nghiệm phi thực nghiệm là loại thử nghiệm không được thực hiện trong một môi trường được kiểm soát, nơi các nhà nghiên cứu không thể thao túng các biến số độc lập. Loại thử nghiệm này thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội. 

Các yếu tố quan trọng trong thiết kế thử nghiệm

Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi thiết kế một thử nghiệm:

  1. Xác định biến số độc lập và biến số phụ thuộc: Biến số độc lập là biến số mà nhà nghiên cứu thao túng. Biến số phụ thuộc là biến số mà nhà nghiên cứu đo lường tác động của sự thao túng đối với biến số độc lập.
  2. Thiết lập nhóm đối chứng: Nhóm đối chứng là nhóm không được tiếp xúc với sự thao túng của biến số độc lập. Nhóm đối chứng được sử dụng để so sánh với nhóm thí nghiệm để xác định tác động của sự thao túng.
  3. Kiểm soát các biến số phụ: Biến số phụ là các biến số có thể ảnh hưởng đến kết quả của thử nghiệm nhưng không phải là biến số độc lập hoặc biến số phụ thuộc. Nhà nghiên cứu cần phải kiểm soát các biến số phụ để đảm bảo rằng sự thao túng của biến số độc lập là nguyên nhân duy nhất gây ra sự thay đổi trong biến số phụ thuộc.
  4. Chọn mẫu đại diện: Mẫu là nhóm đối tượng tham gia vào thử nghiệm. Mẫu phải đại diện cho tổng thể dân số mà nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu.
  5. Thu thập dữ liệu: Dữ liệu được thu thập bằng cách đo lường biến số phụ thuộc. Dữ liệu phải được thu thập một cách khách quan và đáng tin cậy.
  6. Phân tích dữ liệu: Dữ liệu được phân tích để xác định xem có mối quan hệ nào giữa biến số độc lập và biến số phụ thuộc hay không.

Kết luận

Thử nghiệm là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để kiểm tra các giả thuyết và xác định các mối quan hệ nhân quả. Khi thiết kế thử nghiệm, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố nêu trên để đảm bảo rằng thử nghiệm được thực hiện một cách hợp lý và kết quả có ý nghĩa. 

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 23 Nov 2023