Các loại Experimental Designs trong Marketing Research

Các loại Experimental Designs trong Marketing Research

Trong lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị, các nhà nghiên cứu thường sử dụng nhiều loại thiết kế thử nghiệm khác nhau để thu thập và phân tích dữ liệu. Các thiết kế thử nghiệm này được phân loại dựa trên mức độ kiểm soát mà các nhà nghiên cứu có đối với các biến số độc lập, biến số phụ thuộc và các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm.

Thiết kế thí nghiệm tiền nghiệm (Pre-experimental design)

Thiết kế thí nghiệm tiền nghiệm là loại thiết kế đơn giản nhất, trong đó các nhà nghiên cứu không có sự kiểm soát đối với các biến số độc lập hoặc biến số phụ thuộc. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng thiết kế này để thu thập dữ liệu thô sơ về mối quan hệ giữa các biến số và để tạo ra các giả thuyết cho các nghiên cứu sâu hơn.

Ví dụ: Một nhà nghiên cứu tiếp thị muốn tìm hiểu xem liệu quảng cáo có màu sắc nổi bật có hiệu quả hơn quảng cáo có màu sắc trung tính hay không. Nhà nghiên cứu này có thể sử dụng thiết kế thí nghiệm tiền nghiệm bằng cách đo lường mức độ nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng sau khi họ xem hai loại quảng cáo khác nhau.

Thiết kế thí nghiệm thực nghiệm (True experimental design)

Thiết kế thí nghiệm thực nghiệm là loại thiết kế phức tạp hơn, trong đó các nhà nghiên cứu có sự kiểm soát đối với các biến số độc lập. Các nhà nghiên cứu có thể thao túng các biến số độc lập và đo lường tác động của chúng đối với biến số phụ thuộc. Thiết kế này cho phép các nhà nghiên cứu xác định các mối quan hệ nhân quả giữa các biến số.

Ví dụ: Một nhà nghiên cứu tiếp thị muốn tìm hiểu xem liệu một chương trình khuyến mãi mới có hiệu quả trong việc tăng doanh số bán hàng hay không. Nhà nghiên cứu này có thể sử dụng thiết kế thí nghiệm thực nghiệm bằng cách chia ngẫu nhiên nhóm khách hàng thành hai nhóm: nhóm tiếp xúc và nhóm đối chứng. Nhóm tiếp xúc sẽ được tiếp xúc với chương trình khuyến mãi, trong khi nhóm đối chứng sẽ không được tiếp xúc. Nhà nghiên cứu có thể so sánh doanh số bán hàng của hai nhóm để xác định xem liệu chương trình khuyến mãi có hiệu quả hay không.

Thiết kế thí nghiệm quasi-experimental (Quasi-experimental design)

Thiết kế thí nghiệm quasi-experimental là loại thiết kế nằm giữa thiết kế thí nghiệm tiền nghiệm và thiết kế thí nghiệm thực nghiệm. Các nhà nghiên cứu có sự kiểm soát đối với biến số phụ thuộc nhưng không có sự kiểm soát đối với biến số độc lập. Các nhà nghiên cứu thường sử dụng thiết kế này khi không thể thao túng biến số độc lập do các yếu tố đạo đức hoặc thực tế.

Ví dụ: Một nhà nghiên cứu tiếp thị muốn tìm hiểu xem liệu việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng hay không. Nhà nghiên cứu này có thể sử dụng thiết kế thí nghiệm quasi-experimental bằng cách đo lường mức độ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của người tiêu dùng và sau đó so sánh hành vi mua sắm của họ với một nhóm người tiêu dùng có mức độ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội thấp hơn.

Kết luận

Các thiết kế thử nghiệm là công cụ hữu ích cho các nhà nghiên cứu tiếp thị trong việc thu thập và phân tích dữ liệu. Việc lựa chọn thiết kế thử nghiệm phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu và các yếu tố hạn chế của nghiên cứu.

Võ Minh Trí

Article by Võ Minh Trí

Published 23 Nov 2023